AKTUALNOŚCI

Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gminą Miejską Kraków Umowy Nr W/I/606/SO/76/2013 prowadzi na zasadzie powierzenia przez Gminę zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Umowa obowiązuje od 01.01.2013 r do 31.12.2015 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania na ten cel 2.032.512 zł rocznie.

Projekt jest realizowany przez PKPS na terenie czterech Dzielnic Krakowa. Są to Dzielnice IV, V, VI, VII i przewiduje objęcie opieką ok. 500 osób.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 12 634 33 41 lub 12 623 78 67.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/824/SO/92/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miejską Kraków prowadzi Noclegownię dla 100 mężczyzn i Schronisko dla 100 mężczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Umowa obowiązuje od 01.01.2013 r do 31.12.2016 r. Gmina zobowiązała się do przekazania na ten cel 942.172 zł rocznie.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 684 03 73 oraz 12 623 78 67.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl www.pkps.krakow.pl


Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie uczestniczy w projekcie "Druga Szansa", będącym pilotażowym wdrażaniem standardów w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia Z Bezdomności.

Projekt 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej" realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany przez MOPS w partnerstwie wyłonionym w konkursie, z udziałem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki, Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Czas trwania projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem - od kwietnia 2012r. do sierpnia 2013r. Łączna wartość projektu na lata 2012 i 2013 to kwota 978 360,00 zł, w tym dla PKPS kwota 138 750,00 zł

W ramach projektu PKPS realizuje Standard Mieszkalnictwo i pomoc doraŸna - punkt Wydawania Żywności i Odzieży.

Projekt jest Wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na terenie Krakowa prowadzimy 5 Klubów Seniora PKPS:
- Klub Seniora PKPS - os. Ogrodowe 15,
- Klub Seniora PKPS - os. Górali 5,
- Klub Seniora PKPS - os. Dywizjonu 303,
- Klub Seniora PKPS - os. Na Stoku 50,
- Klub Seniora PKPS - ul Sienkiewicza 2a.

Informacje o działalności tych klubów można uzyskać pod numerem telefonu 12 623-78-67.

Realizowany jest Projekt PEAD 2012. W ramach tego programu rozprowadzimy na terenie województwa małopolskiego 560 767,2 kg żywności o wartości 1. 919 386, 56 zł.
Od miesiąca kwietnia 2013 realizowany będzie program PEAD 2013.

W dniu 12 marca 2008 roku podpisaliśmy jako jeden z sygnariuszy MAŁOPOLSKI PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zadaniem tego paktu jest działanie na rzecz aktywności obywateli oraz ich indywidualnego zaangażowania w życiu społecznym środowiska w celu zminimalizowania skutków problemów społecznych.

PKPS uczestniczy w pracach Paktu.